Ασφαλιστικά, Τραπεζικά, Χρηματοοικονομικά, Δάνεια, Νομική Προστασία, Πιστώσεις, Κτηματομεσιτικά, Τηλεπικοινωνίες

Επιλέξτε από τον πίνακα για αναλυτικότερη ενημέρωση

Περιεχόμενα

Ασφαλίσεις Προσώπων
Συνταξιοδοτικό

Παιδικό
Unit Linked

Προγράμματα Προσωπικής & Οικογενειακής Εξασφαλίσεως
Ασφάλιση Ζωής
Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας
Ασφάλιση Απώλειας Εισοδήματος
Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περιθάλψεως

Προστασία Περιουσίας

Πολυασφαλιστήριο Κατοικιών
Art Insurance

Προστασία Αυτοκινήτου

Ασφαλίσεις Νομικής Προστασίας
Νομική Προστασία Οχήματος
Νομική Προστασία Οικογενείας
Νομική Προστασία Οικίας & Διαμερίσματος
Νομική Προστασία Σκαφών αναψυχής
Ασφαλίσεις Σκαφών
Αμοιβαία Κεφάλαια
Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια
Ασφαλιστήρια Περιουσίας
Ασφαλιστήρια κατονομαζομένων κινδύνων
Κατά παντός κινδύνου ( All Risks )
Απώλειας μεικτού κέρδους
Πολυασφαλιστήριο Καταστημάτων, Γραφείων
Ασφάλιση Πιστώσεων
Ομαδικές Ασφαλίσεις
Ασ
φαλίσεις Αστικής Ευθύνης
Γενική Αστική Ευθύνη


 


Αστική Ευθύνη Ελαττωματικών Προϊόντων

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη Οδικού Μεταφορέα

Ασφαλίσεις Ευθύνης
Γενική Αστική Ευθύνη
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη
Αστική Ευθύνη Ελαττωματικών Προϊόντων
Αστική Ευθύνη Οδικού Μεταφορέα

Τεχνικές Ασφαλίσεις
Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων(Contractors All Risks - CAR)
Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολογήσεως( Election All Risks - EAR

Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανικού Εξοπλισμού Έργων
(contractors' Plant and Machinery - CPM)

Ασφάλιση Απερατωθέντων Έργων Πολιτικού Μηχανικού( CECR)Civil Engineering Completed Risks - CECR)
Ασφάλιση απώλειας κερδών του ιδιοκτήτη ενός έργου υπό κατασκευή(Principal΄s advance loss of profit - ALoP)
Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Electronic Equipment Insurance - EEI)
Ασφάλιση Απώλειας Κερδών συνεπεία Ζημίας σε Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (Electronic Equipment Loss of Profit - EEI /LoP)
Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών (Machinery Insurance - M)
Ασφάλιση Απώλειας Κερδών συνεπεία Βλαβών Μηχανημάτων (Machinery Loss of Profits - MLoP)
Αλλοιώσεως Αποθηκευμένων Προϊόντων σε Ψυκτικούς Θαλάμους (Deterioration of Stock - DoS)

Ασφάλιση Μεταφερόμενων Προϊόντων

Ασφάλιση Κλοπής ή Ληστείας Χρηματοκιβωτίου - Ληστείας Ταμείου
Ασφάλιση Μεταφοράς Χρημάτων
Ασφάλιση Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων